Výhradní dovozce do ČR.

Smluvní partner s firmou Kieferle.

telefon: 608 759 975

POZOR! zboží je momentálně nedostupné.

Hukinol

760,- Kč / 1/2 litru (919,60 Kč s DPH)

Hukinol - patentovaná účinná látka

Hukinol odpuzuje všechny druhy divoké zvěře, zejména zvěř černou, pomocí koncentrovaného pachu lidského potu na plochách, kde se zvěř nemá vyskytovat.

Návod k použití prostředku Hukinol:

Hukinol nakapejte na látkové proužky nebo buničinové vatičky a zavěste je ve vzdálenosti cca 10-20 m na sloupy ve výšce cca 50 cm. Dle počasí aplikujte Hukinol. cca po 14ti dnech. Nepoužívejte v obydlených oblastech. Zamezte styku s pokožkou. Při manipulaci používejte ochranné rukavice. Pokapanou pokožku umyjte důkladně vodou a mýdlem.

Výrobek Hukinol není přípravkem na ochranu rostlin, ani dalším prostředkem podle § 54 zákona. Zákon č. 326/2004 Sb. se na něj nevztahuje. Státní rostlinolékařská správa nemá námitky proti uvádění výrobku Hukinol na trh a jeho používání podle návodu.

Bezpečnostní list Hukinol

hukinol.jpg

Kornitol ROT

460,- Kč / litr (556,60 Kč s DPH)

Kornitol zastaví černou zvěř, srnčí, vysokou, zajíce, králíky a ptáky v bezpečné vzdálenosti od užitkových ploch. Kornitol obsahuje různé pachové látky, které se následně vypařují, aniž by zvěři uškodily. Účinnost Kornitolu trvá cca 4 týdny. K vypařování upevněte Kornitolem nasáklé proužky látky na asi 80cm vysoké kolíky ve vzdálenosti asi 3m od sebe kolem chráněné plochy. Po asi 4 týdnech látku opět navlhčete Kornitolem. Kornitol nedávejte na živé rostliny!

Zvláštní upozornění:

Používejte jen podle návodu na použití. Nesprávné použití může způsobit poškození zdraví. Zdraví škodlivé při požití. Vyvarujte se potřísnění sliznic a očí. Chraňte před dětmi. Používejte ochranné rukavice. Případně potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při požití ihned vyhledejte lékaře a vezměte s sebou obal nebo etiketu.
Kornitol neskladujte s krmením nebo potravinami (přenos zápachu a chuti). Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů. Použití v ochranném vodním pásmu není dovoleno.

Likvidace:

Prázdné obaly a nasycené hadry nevychazujte ani nezahrabávejte ale odložte je do nádob na domácí odpad. Při množství odpadu nad 20kg informujte prosím výrobce.

kornitol.jpg